บุคลากร


นางเพ็ญศรี  จักร์ทิพย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  อาวุโส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางอ้อย
นางพรรณิภา   ชัยสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


นางขวัญดาว  มงคลพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


นางสมจิตร  นาละออง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


นางฤิทธิ์ฉวี  สุวรรณสินธ์ุ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงานนางนิตยา  ธิอุต
ผู้ช่วยทันตาภิบาล


นางมาลัย  ทานุสาร

ลูกจ้างทำความสะอาด


นางสาวนิศาชล  วันทาทราย

ลูกจ้างบันทึกข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านยางอ้อย