ITA

ITA


ภาพประกอบการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร 5 มค.2560

หนังสือประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านยางอ้อย